Milan Knizak

MILAN KNIZAK

posted in arte

MILAN KNIZAK

MILAN KNIZAK

Regia Fabio Cirifino
Fotografia Fabio Cirifino
Riprese video Mario Coccimiglio, Luca Scarzella
Montaggio video Paola Messina