Milan Knizak

MILAN KNIZAK

posted in arte

MILAN KNIZAK

MILAN KNIZAK

Regia Fabio Cirifino

Fotografia Fabio Cirifino

Riprese video Mario Coccimiglio, Luca Scarzella

Montaggio video Paola Messina